Szkolenie

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne jako jedyne w Polsce prowadzi, we współpracy z International Psychoanalytical Association, szkolenie w zakresie psychoanalizy przygotowujące do zawodu psychoanalityka. Towarzystwo prowadzi również szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci i młodzieży (wyłącznie dla swoich członków i kandydatów). Osoby szkolące się mają status kandydata PTPa. Aby zostać kandydatem należy pomyślnie przejść przez procedurę kwalifikacyjną i zostać zakwalifikowanym do szkolenia przez Komisję Szkoleniową.

Kto może starać się o przyjęcie do szkolenia

Do procedury kwalifikacyjnej może przystąpić osoba, która:
 • Posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub lekarskich): medycyny, psychologii lub – w szczególnych przypadkach – innego, pokrewnego kierunku.
 • Ma za sobą przynajmniej trzy lata pracy klinicznej (wyjątkowo możliwe jest uzupełnienie stażu klinicznego do czasu rozpoczęcia terapii pierwszego pacjenta w settingu psychoanalitycznym).
 • Jest zainteresowana psychoanalizą i chce w przyszłości pracować jako psychoanalityk.
Własna analiza szkoleniowa nie jest warunkiem przystąpienia do kwalifikacji.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna

Osoba, która spełnia trzy wymienione wcześniej warunki, może zgłosić się do procedury kwalifikacyjnej:
 • Otrzyma do wypełnienia ankietę przeznaczoną dla osób starających się o przyjęcie do szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.
 • Następnie zostanie poproszona o odbycie dwóch lub trzech rozmów kwalifikacyjnych ze wskazanymi psychoanalitykami.
 • Przed pierwszą rozmową należy wnieść opłatę za procedurę kwalifikacyjną w wysokości 400 złotych na konto Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6, nr konta: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 (z dopiskiem „kwalifikacja”).
 • O przyjęciu lub nieprzyjęciu na szkolenie zadecyduje Komisja Szkoleniowa i o swojej decyzji zawiadomi zainteresowaną osobę na piśmie.

Gdzie i kiedy zgłosić się do kwalifikacji

Informacji w sprawie kwalifikacji nowych kandydatów udziela przewodnicząca Podkomisji ds. Kwalifikacji Iwona Olechowska, numer telefonu: 600 110 521, we wtorki lub piątki, w godzinach 19:30 - 21:30. Kwalifikacja prowadzona jest przez cały rok, jednak osoby zamierzające podjąć szkolenie w najbliższym roku akademickim powinny złożyć ankiety aplikacyjne do 1 kwietnia danego roku. Aplikacje złożone po tym terminie będą rozpatrywane po wakacjach.

Jeśli zostanie się przyjętym

Kandydat może rozpocząć szkolenie, gdy ma za sobą przynajmniej rok własnej analizy szkoleniowej. Analiza szkoleniowa musi być prowadzona z częstotliwością co najmniej 4 sesji w tygodniu przez psychoanalityka szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego lub przez psychoanalityka szkoleniowego innego towarzystwa zrzeszonego w International Psychoanalytical Association (IPA). Szkolenie teoretyczne rozpoczyna się jesienią każdego roku.

Jeśli nie zostanie się przyjętym

Można poznać powody tej decyzji, zgłaszając się na rozmowę do osoby zaproponowanej przez Podkomisję ds. Kwalifikacji. Można zgłosić się do kwalifikacji ponownie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku.

Jak długo trwa szkolenie

Długość trwania szkolenia jest zróżnicowana i zależy od tego, jak szybko kandydat będzie przechodził przez kolejne etapy. Najkrótszy czas, w jakim można odbyć całe szkolenie to 5 lat.

Na czym polega szkolenie

Szkolenie teoretyczne rozpoczyna się w pierwszym roku i trwa przez cały okres szkolenia. Obejmuje ono:
 1. Seminaria obejmujące teorię Zygmunta Freuda i freudowską technikę psychoterapeutyczną.
 2. Seminaria fakultatywne dotyczące głównych nurtów teorii psychoanalitycznej, psychopatologii w ujęciu psychoanalitycznym i najistotniejszych zjawisk w procesie psychoanalitycznym, szczegółowych zagadnień teoretycznych i klinicznych w zaawansowanym ujęciu, psychoanalizy dzieci i młodzieży, pogranicza psychoanalizy i innych dziedzin.
 3. Seminaria dotyczące etyki zawodowej psychoanalityka.
Szkolenie kliniczne rozpoczyna się w drugim roku i trwa do czasu ukończenia szkolenia. Obejmuje ono:
 1. Seminarium kliniczne dla osób prowadzących pacjentów w psychoterapii.
 2. „Główne seminarium kliniczne” dla kandydatów prowadzących pacjentów w psychoanalizie (po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia).
 3. Indywidualną superwizję co najmniej dwóch przypadków szkoleniowych.
Wszystkie seminaria odbywają się w cyklach pięciotygodniowych, z częstotliwością raz w tygodniu, w godzinach wieczornych. Własna analiza szkoleniowa powinna być kontynuowana przez cały okres szkolenia. Szczególnie ważne jest, aby kandydat miał własną analizę w czasie prowadzenia swoich pacjentów szkoleniowych.

Czym kończy się szkolenie

Po zakończeniu szkolenia kandydat zdaje kolokwium aplikacyjne przed Prezydium Komisji Szkoleniowej i jeśli ocena wypadnie pozytywnie, zostaje członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne należy do International Psychoanalytical Association, a więc członkostwo w nim oznacza uzyskanie międzynarodowej licencji uprawniającej do wykonywania zawodu psychoanalityka.

Szkolenie w psychoanalizie dzieci i młodzieży

Szkolenie w psychoanalizie dzieci i młodzieży może podjąć kandydat, który otrzymał pozwolenie na prowadzenie pacjenta w settingu psychoanalitycznym lub członek PTPa (licencjonowany psychoanalityk). Szkolenie obejmuje:
 1. Obligatoryjne seminarium teoretyczne z psychoanalizy dzieci i młodzieży.
 2. Obligatoryjne seminarium kliniczne.
 3. Pracę kliniczną pod superwizją.
Kandydat szkolący się w psychoanalizie dzieci i młodzieży może przystąpić do kolokwium kończącego szkolenie w tym zakresie po uzyskaniu licencji psychoanalityka. Zaliczenie kolokwium oznacza przyznanie statusu psychoanalityka dzieci i młodzieży.

Ile kosztuje szkolenie

Każdy cykl seminariów kosztuje 250 zł i opłacany jest oddzielnie. Opłata pobierana jest każdorazowo przed rozpoczęciem danego cyklu. W czasie szkolenia kandydat musi odbyć 10 cykli seminariów obligatoryjnych (8 seminariów freudowskich oraz 2 na temat etyki zawodowej) oraz co najmniej 16 cykli seminariów fakultatywnych. Ilość seminariów klinicznych zależy od tego jak przebiega szkolenie teoretyczne oraz praca kliniczna kandydata i wynosi minimum 16 cykli. Koszty analizy własnej i superwizji ustalane są indywidualnie przez osobę prowadzącą. Kandydat od momentu przyjęcia do szkolenia zobowiązany jest opłacać składki członkowskie na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w wysokości 100 zł miesięcznie.